norway-grants-logo

Funkcionālās un radošās attīstības centrs bērniem ar īpašām vajadzībām

Projekts Nr. 2008. NVOF3.3./2-7/08

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansētās, Sabiedrības integrācijas fonda administrētās NVO programmas apakšprojekts

Realizācija:01.03.2009.- 31.12.2010.

Realizētājs : Biedrība „Rehabilitācijas centrs ”Mēs esam līdzās””
Sadarbības partneris un līdzfinansējuma sniedzējs ir Rīgas domes Labklājības departaments.

Projekta vispārējais mērķis: paaugstināt dzīves kvalitāti un mazināt funkcionālos traucējumus bērniem ar īpašām vajadzībām.

Projekta tiešie mērķi:
1. Izveidot, attīstīt un pielietot jaunu rehabilitācijas programmu funkcionālajai un radošajai attīstībai projekta mērķa grupai – bērniem ar īpašām vajadzībām, nodrošinot kompleksus rehabilitācijas pakalpojumus;
2. Radīt bērniem ar īpašām vajadzībām draudzīgu, adaptētu, aprīkotu vidi, kas nodrošinās viņu neatkarību;
3. Izveidot Personīgo Asistentu (turpmāk –PA) apmācības programmu un to realizēt Biedrībā Rehabilitācijas centrā „Mēs esam līdzās”, kā arī apmācīt PA no visiem Latvijas reģioniem.

Funkcionālā terapija ir ikdienā nepieciešamo funkciju attīstīšana ar ergoterapijas, fizioterapijas, logopēdijas un mākslas terapijas metodēm, neatkarības sasniegšanai un sociālai integrācijai. Rehabilitācijas speciālistu komanda 50 tiešās mērķa grupas bērniem izstrādās individuālus funkcionālās terapijas plānus un realizēs funkcionālo rehabilitāciju.
Attīstot funkcionālās spējas, mazinās fiziskie ierobežojumi, paaugstinās bērnu pašapziņa un neatkarības līmenis, iespēja saņemt pilnvērtīgu izglītību un daudzpusīgu veselības aprūpi.

Personīgo asistentu apmācības programma ir būtisks solis PA sistēmas izveidē Latvijā. PA ir palīgs ikdienas aktivitāšu veikšanā bērnam ar funkcionāliem traucējumiem, kas nodrošina bērna līdzdalību izglītības un rehabilitācijas programmās.

Aktivitātes:

  1. Remontdarbi un vides adaptācija telpā funkcionālās terapijas realizācijai BRC MEL ēkā Rīgā, Lēdmanes ielā 2, automātisko durvju ierīkošana ērtai iekļūšanai ēkā ar ratiņkrēslu;
  2. Funkcionālajai terapijai nepieciešamā aprīkojuma iegāde;
  3. Ergoterapijas, logopēdijas, fizioterapijas funkcionālo programmu attīstīšana un pielietošana bērniem ar īpašām vajadzībām atbilstoši Eiropas standartiem, mūzikas un dejas terapijas iekļaušana funkcionālajā terapijā;
  4. 50 bērnu ar īpašām vajadzībām funkcionālā novērtēšana un individuālā funkcionālās terapijas plāna izveide katram bērnam, funkcionālā terapija gada garumā 50 bērniem ar īpašām vajadzībām, atkārtota novērtēšana;
  5. Apmācības kursi PA no visiem Latvijas reģioniem par funkcionālo terapiju un ikdienas darbu ar bērniem ar īpašām vajadzībām, BRC MEL pieņemti darbā 3 PA.

Projektu atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. Šis materiāls izdots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta,  un Latvijas valsts finansējumu.  Par šī materiāla saturu atbild Biedrība”Rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās””.

Projekts „Funkcionālās un radošās attīstības centrs bērniem ar īpašām vajadzībām”,
Nr. 2008. NVOF3.3./2-7/08

Paveiktās aktivitātes:

Publicitāte (100%).
– Izveidots un RC „Mēs esam līdzās” telpās izvietots projekta informatīvais stends.
–    Rīgas Domes Labklājības Departamentā 27.05.2009. organizēta apaļā galda diskusija par vides pieejamības problēmām Latvijā ar Norvēģijas pārstāvja Ole Petter Askheim, Rīgas Domes, Labklājības Ministrijas, SUSTENTO un RC ”Mēs esam līdzās” pārstāvju piedalīšanos.
– 3.-6. jūnijā starptautiskā konferencē Viļņā (21st EACD Annual Meeting 2009, Vilnius) prezentēts stenda referāts par mērķa grupas pacientiem.
– Sakarā ar projekta 1. etapa noslēgumu (adaptēto telpu remonta realizācija), organizēts adaptēto telpu atklāšanas pasākums ar Rīgas Domes amatpersonu, būvdarbu veicēju, centra bērnu un darbinieku piedalīšanos.
– 10.12.2010. organizēta konference „Inovācijas rehabilitācijas medicīnā Latvijā”. Pasākuma mērķis – informēt mērķauditoriju par projekta norisi un rezultātiem. Pasākuma mērķauditorija – dažādu jomu speciālisti, kuri strādā ar bērniem ar īpašām vajadzībām, kā arī bērnu vecāki.
– Sagatavoti un izdoti 300 bukleti, kas sniedz koncentrētu informāciju par projekta mērķiem, norisi un iesaistīto komandu.
– Sagatavoti un izdoti 300 CD ar metodisko materiālu par funkcionālās terapijas aktivitātēm un novērtēšanas metodēm. Materiāls paredzēts dažādu jomu speciālistu lietošanai, kā arī asistentu un bērnu ar īpašām vajadzībām vecāku lietošanai.
– Ievietoti informatīvi raksti nacionālajā preses izdevumā „Latvijas Avīze”, internetā (RC MEL mājas lapā, SPP mājas lapā), sniegta informācija par projekta aktivitātēm radio SWH un sniegtas intervijas TV Pro1000  sižeta izveidei un pārraidei par projekta aktivitātēm.
Informācijas izpēte un plānošana, darbinieku apmācība (100%).
– Izpētīta informācija par funkcionālās terapijas metodēm ES valstīs un Norvēģijā.
– Lillehammeres universitātes (Norvēģija) darbinieka Ole Peter Askheim vizīte Latvijā ar mērķi novērtēt personīgo asistentu (turpmāk PA) apmācības programmu un konsultēt funkcionālās programmas izveidē. Ole Peter Askheim vizītes ietvaros organizēts informatīvs seminārs ar RD darbinieku piedalīšanos.
– RC „Mēs esam līdzās” darbinieku A.Greitānes un L.Cibules mācību vizīte ULOBA centrā ar mērķi iepazīties ar šī centra struktūru, darbības principiem, PA sagatavošanu.
– Veikta katra tiešās mērķa grupas dalībnieka ( bērna ar funkcionālajiem traucējumiem) novērtēšana, lietojot starptautiski atzītus izmeklēšanas instrumentus ( GMFCS (Palisano et al, 1997), MACS (Eliason et al, 2006), KIDSCREEN (Ravens-Sieberer, 2004) ).
– RC „Mēs esam līdzās” darbinieki apmeklējuši kvalifikācija celšanas kursus, kuros apskatītās tēmas bija cieši saistītas ar projekta aktivitātēm, kas ļāva darbiniekiem efektīvāk organizēt un pildīt savus tiešos pienākumus.
Funkcionālās terapijas programmas izstrāde (100%).
– Balstoties uz informācijas izpēti dažādu ārstniecības personu sadarbības rezultātā izstrādāta kompleksa funkcionālās terapijas rehabilitācijas programma. Programmas izstrādē piedalījušies speciālisti kuriem ir ilgstoša darba pieredze ar bērniem ar īpašām vajadzībām.
– Katram mērķa grupas dalībniekam piemērots individuālās funkcionālās terapijas plāns, ņemot vērā indikācijas un bērna spējas.
PA apmācības programmas izstrāde un licenzēšana (100%).
– Sadarbojoities profesionālu ekspertu komandai (Ārsts-rehabilitologs A.Greitāne, ergoterapeits L.Cibule un psihologs E.Sondore), izstrādāta PA apmācības programma darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Konsultācijas sniedzis speciālists no Norvēģijas Ole Peter Askheim.
– Programma licenzēta Rīgas Domes izglītības departamenta mācību programmu licenzēšanas nodaļā 10.11.2009., derīga līdz 10.11.2011. Licenzes Nr.DIJ-09-344-ail.
PA apmācība(100%).
– sagatavoti un novadīti PA apmācības kursi. Kursu ietvaros novadīti 4 semināri divām dalībnieku grupām. Kursos apmācīti un zināšanas apliecinošu sertifikātu ieguvuši 50 dalībnieki.
Telpu remonts, adaptācija un aprīkojuma iegāde (100%).
– Izremontētas funkcionālajai terapijai paredzētās telpas ar kopējo platību 143,7 m2 , ierīkotas automātiskās durvis un vējtveri ieejai ēkā, nosiltinātas telpas sienas, nomainīti logi durvis un grīda. Telpa aprīkota ar piemērotu virtuves iekārtu – adaptētas mēbeles, plīts virsma, trauku mazgājamā mašīna.143,7 m2
– Iegādāts viss plānotais funkcionālās terapijas nodarbībām nepieciešamais aprīkojums – terapijas galds, terapijas krēsls, adaptētie virtuves piederumi, mūzikas instrumenti, logoterapijas piederumi.
Funkcionālā terapija (100%)
– Laika periodā no 01.01.2010. līdz 30.11.2010. tiešās mērķa grupas bērniem tika realizēta funkcionālā terapija, kuras pamatā bija ergoterapijas, fizioterapijas, ritmikas/ deju terapijas, logoterapijas un mūzikas terapijas izmantošana rehabilitācijā.
– Paralēli funkcionālajiem speciālistiem vadoties no viņu dotajiem norādījumiem regulāri ar bērniem strādāja arī personīgie asistenti.