Audiologopēdija
Fizioterapija
Ergoterapija
Kinezioloģiskā teipošana

Rehabilitācijas Centrā “Mēs esam līdzās” strādā multiprofesionāla funkcionālo speciālistu komanda.

Tās mērķis ir sadarboties ar pacientiem un viņu ģimenes locekļiem, veicināt viņu attīstību un neatkarīgas funkcionēšanas spējas, sagatavot dalībai izglītības iestādē vai atgriezties darba dzīvē.

Katram pacientam tiek nodrošināta individuāla un personalizēta rehabilitācijas programma.

Fizioterapija

Fizioterapeits ir funkcionālais speciālists, kurš  veic  pacienta funkcionēšanas novērtēšanu, analīzi, rehabilitācijas plānošanu un ārstēšanu, izmantojot fizioterapijas tehnoloģijas. Fizioterapeits palīdz pacientam atgūt zaudētās funkcijas vai mazināt to trūkuma ietekmi, izmantojot tehniskos palīglīdzekļus.

Katarinas Šrotas metode

skoliozes konsertatīvai terapijai.

Skolioze ir mugurkaula izliekums sānu virzienā. Tā parasti attīstās pirmspubertātes vecumā. Vairumā gadījumu skoliozes attīstības iemesls nav zināms, tomēr tā var attīstīties cerebrālās triekas un muskuļu distrofijas gadījumos.

Skoliozes diagnozi apstiprina rentgenoloģiski.

Atkarībā no skoliozes smaguma pakāpes un tās progresēšanas ātruma izmanto ķirurģiskas un konservatīvas ārstēšanas metodes.

Konservatīvās ārstēšanas metodes ir ārstēšana, pielietojot fizioterapiju un ārstēšana ar koriģējošu korseti kombinācijā ar fizioterapiju. Katrai no metodēm ir savas pielietošanas indikācijas.

Katarīnas Šrotas metode ir trīsdimensionāla, specifiska skoliozes terapija ar mērķi:

  • aizkavēt mugurkaula deformācijas progresēšanu un deformācijas mazināšanu;
  • samazināt ķermeņa funkciju ierobežojumus;
  • uzlabot kosmētisko izskatu;
  • samazināt sāpes.

Sertificēts Šrotas metodes fizioterapeits individuālās nodarbībās, izmanto specifiskus koriģējošus, asimetriskus vingrojumus, elpošanas vingrojumus, kā arī dažādas manuālas tehnikas, veic skoliozes pacientu ierastās stājas korekciju un apmāca noturēt koriģēto stāju savās ikdienas aktivitātēs.

Bobatu metode

1950- os gados fizioterapeite Berta Bobats (Berta Bobath) piedāvāja pašas izstrādātu, uz ilggadēju pieredzi balstītu, pilnīgi jaunu pieeju neiroloģisku slimnieku ārstēšanai. Metode pakāpeniski attīstījās un neirofiziologs Karels Bobats (Karel Bobath) to pamatoja teorētiski.

Bobata metode ir piemērota to cilvēku rehabilitācijā, kuru kustību traucējumi ir radušies Centrālās Nervu Sistēmas bojājuma rezultātā, piemēram,  cerebrālā trieka, insults u.c., kā arī zīdaiņiem viņu attīstības veicināšanai.

Terapijas mērķis vienmēr ir vērsts uz kādas funkcijas attīstīšanu, ņemot vērā kustību traucējumu veidu, pacienta vecumu un motivāciju.

Četri galvenie terapijas komponenti:

Sagatavošanās
Mērķis – sagatavot ķermeni kustībām, un veidojot stabilu balsta bāzi kustību veikšanai.

Veicināšana (angl. – facilitation)
Veicināšanas metodes palīdz veikt aktīvas kustības ar iespējami mazāku nepareizu kustību iesaisti. Terapeits veic šo kustību ievadi caur tā dēvētajiem ”atslēgas punktiem” – pleciem, gūžām, galvas, plaukstām, pēdām.

Aizkavēšana (angl.- inhibition)
Aizkavēšanas metodes palīdz samazināt vai novērst muskuļu kontrakciju patoloģiskos moduļus, veicot kustību vai atrodoties kādā pozā. Kvalitatīvāku kustību nodrošināšanai, aizkavēšanas tehnikas pielieto kopā ar veicināšanas tehnikām.

Pozīciju terapija un handlings (angl.- handle – apieties)
Pozīciju terapija ir dažādu palīglīdzekļu izmantošana, lai nodrošinātu tādu ķermeņa stāvokļa saglabāšanu, kādu pacients pats nespēj veikt. To izmanto dažādu patoloģisko stāvokļu novēršanai.

Handlinga tehnikas nosaka, kā ikdienā rūpēties par pacientu, to pārvietojot un kopjot tā, lai šim darbībām būtu arī terapeitisks efekts.

Terapijā plaši pielieto dažādus palīglīdzekļus – bumbas, ruļļus, ķīļus, līdzsvara virsmas.

Audiologopēdija

Komunikācija, runa un valoda ir cilvēka funkciju spogulis, viens no galvenajiem garīgo veselību raksturojošiem faktoriem.
Ja Jums vai Jūsu bērnam ir funkcionālas vai organiskas dabas mutvārdu vai rakstu valodas traucējumi, mēs palīdzēsim veidot Jūsu dzimtās valodas prasmes.

Audiologopēdi individuālās korekcijas darbā izmanto kā tradicionālās, tā arī alternatīvās pasaulē atzītākās audiologopēdiskā darba tehnoloģijas. Katrs cilvēks ir īpašs un katram pacientam ir nepieciešams individuāli izstrādāts korekcijas kurss.

Komunikācijas traucējumumu gadījumos piedāvājam komunikācijas apmācību izmantojot alternatīvās/augmentatīvās komunikācijas (AAK) attēlus gan  papīra formātā, gan izmantojot AAK aplikācijas, gan mācot bērniem, izmantot acu skata navigāciju Tobii Dynavox.

Komunikācija un valoda ir augstākā saskarsmes forma cilvēku sabiedrībā. Tā palīdz vislabāk aktivizēt izziņas procesus, attīstīt emocionālo sfēru, normalizēt uzvedību.

Alternatīvā komunikācija, tās veidi un lietotāji.

Valodas un runas traucējumi raksturīgi bērniem ar cerebrālo trieku, autismu, kā arī cilvēkiem, kuri pārcietuši insultu.
Komunikācija ir cilvēku pamatvajadzība un tiesības. Tā ir nepieciešama, lai cilvēks varētu iekļauties sabiedrībā un tās kultūrā.
Galvenie komunikācijas mērķi ir:
1. Socializēties un sadarboties ar citiem cilvēkiem.
2. Dalīties informācijā.
3. Lūgt, prasīt un izvēlēties nepieciešamo.

Tipiskākais komunikācijas veids ir runāšana. Cilvēkus, kuri nevar pilnvērtīgi sazināties ar runas palīdzību, vieno nepieciešamība pēc alternatīvās (runu aizstājošas) un augmentatīvās (runu atbalstošas) komunikācijas (AAK) sistēmas kā sazināšanās pamatformas. Runu aizstājošu komunikāciju izmanto, ja cilvēks nevar sazināties runājot. Runu atbalstošu komunikāciju lieto, ja runa ir neskaidra vai nepilnīga un sniegtā informācija netiek saprasta.
Ekspresīvā (bez palīglīdzekļu) komunikācija ietver dažādus paņēmienus, tādus kā: runa, ķermeņa valoda, mīmika, dabiskie žesti, pamatdomas vārdu zīmes un rakstīšanu.

Indivīdi, kuri veiksmīgi var apgūt un lietot AAK sistēmas, var attīstīt pilnīgu neatkarību ikdienas dzīvē, sadarboties ar citiem cilvēkiem, izteikt savas vēlmes, kļūt produktīvi sabiedrības locekļi.

Ergoterapija

Ergoterapija ir zinātne un māksla, kas kalpo cilvēka ikdienas nodarbju nodrošināšanai, neskatoties uz saslimšanas izraisītiem traucējumiem. Tā ir mērķtiecīga nodarbes izmantošana veselības uzlabošanā, zaudēto iemaņu atgūšanas veicināšanā vai jaunu prasmju apgūšanā.

Par ikdienas nodarbēm tiek uzskatīts viss, ko cilvēks dara, lai piepildītu savu dzīvi- gan pašaprūpe- ēšana, ģērbšanās, personīgā higiēna, gan produktivitāte- algots vai brīvprātīgs darbs, rūpes par ģimeni, mājdzīvniekiem, mājas uzkopšana, bērniem skola vai bērnudārzs, gan arī brīvā laika aktivitātes, hobiji, atpūta u.c. Bērniem kā vienas no galvenajām ikdienas dzīves sastāvdaļām ir spēles un rotaļas.

Ergoterapija ietver sevī novērtēšanu, ārstēšanu un sadarbību ar pacientu, viņa ģimeni, aprūpētājiem. Ergoterapeits cieši sadarbojas arī ar citu profesiju pārstāvjiem. Spēja strādāt komandā nosaka terapijas efektivitāti.

Uzsākot darbu ar pacientu- bērnu vai pieaugušo- ergoterapeits aptaujās par ikdienas nodarbju veikšanas grūtībām un resursiem (stiprajām pusēm), novērtēs motorās (fiziskās) un izziņas prasmes, kā arī iztaujās par fizisko vidi (dzīvesvietas, mājokļa, darbavietas vai skolas apstākļiem) un sociālo vidi (ģimeni, draugiem, skolasbiedriem u.c.), kas ir ne mazāk nozīmīgi.

Ergoterapijas galvenais uzdevums ir palīdzēt apgūt prasmes, kas ļauj pacientam būt neatkarīgam ikdienas dzīvē.

Bērniem ar kustību traucējumiem bieži ir nepieciešama īpaša un ilgstoša aprūpe, taču mēs vēlamies, lai bērns būtu cik vien iespējami neatkarīgs. Bērni vislabprātāk iesaistās nodarbēs, kas viņiem sagādā prieku, tādēļ, kad vēlaties bērnam kaut ko iemācīt, pārvērtiet to par spēli! Jo vairāk bērns spēs veikt nodarbes patstāvīgāk, jo vieglāk būs gan vecākiem, gan skolotājiem, aprūpētājiem, gan pašiem bērniem.

Ergoterapeits palīdzēs bērnam apgūt ikdienas dzīvē nepieciešamās prasmes- ģērbties, ēst, dzert, atkarībā no vecuma rotaļāties, uzlabot skolas aktivitātēs nepieciešamās prasmes- griešana ar šķērēm, rakstīšana u.c., kā arī vecākiem sniegs ieteikumus, kā ikdienā mājas apstākļos veicināt bērna attīstību un veselības uzlabošanos, aizkavēt patoloģiju veidošanos.

Ergoterapeits palīdzēs attīstīt rokas funkciju un sīko motoriku, uzlabot uzmanību, koncentrēšanās spējas, kā arī citas izziņas spējas.

Tāpat ergoterapeits sniegs jums padomus par pareizas sēdēšanas un gulēšanas pozas veidošanu, ķermeņa pozicionēšanu;
·vides pielāgošanu;
·palīgierīcēm, kas atvieglo ikdienas soli mājās, skolā vai darbā;
·ortozēm, ortopēdiskajiem palīglīdzekļiem, kas palīdz aizkavēt saslimšanas izraisītu deformāciju (kontraktūru) veidošanos vai arī kompensē kādu no zudušajām funkcijām;
·hendlingu jeb bērna aprūpes tehnikām, kas veicina viņa attīstību, palīdz aizkavēt pataloģiju veidošanos.

Kinezioloģiskā teipošana

Šo sporta medicīnā jau sen lietoto neinvazīvo terapijas metodi sporta traumu ārstēšanai un profilaksei mūsu centra speciālisti piedāvā pacientiem ar neiroloģiskiem bojājumiem, kā arī citos gadījumos (piemēram, apdegumi, traumas) ar mērķi veicināt neiro-muskulāro funkciju, uzlabot limfodrenāžu, koriģēt rētas u. c.
Speciālisti lieto „K-Active” un „Cure Tape” teipošanas materiālus – teipi ir elastīgi (pielīdzināmi cilvēka ādai).
Tie ir lietojami arī cilvēkiem ar ļoti jūtīgu ādu, turklāt uzlīmēti turas līdz pat 7 dienām (var mazgāties). Teipi ir pieejami 4 krāsās (sk. attēlu).