Dienas aprūpes centra (DAC) pakalpojums bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem “Mēs esam līdzās”

Sociālā rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs –

Biedrība Rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās” ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā ar Nr. 67 kā sociālās rehabilitācijas institūcija.

Pakalpojuma mērķis –

sniegt sociālā darba, sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu Rīgas pašvaldības bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem un viņu ģimenēm, veicinot bērnu pašaprūpes un pastāvīgās funkcionēšanas spēju attīstīšanu un uzturēšanu, citu prasmju attīstīšanu atbilstoši vecumam un funkcionēšanas līmenim, veiksmīgai integrācijai sabiedrībā.

Pakalpojuma mērķauditorijas ir:

– Rīgas pilsētas pašvaldības bērni līdz 18 gadu vecumam ar funkcionēšanas traucējumiem;
– personas, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu un turpina iegūt vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību, kurām ir izsniegts Rīgas Sociālā dienesta sociālā darbinieka atzinums par pakalpojuma saņemšanu;
– ģimene.

Sociālās aprūpes pakalpojumi ir:

– uzraudzība;
– palīdzība pašaprūpes veikšanā, izvērtējot individuāli klienta pašaprūpes iemaņas;
– ēdināšana.

Nodrošinām sociālā darba un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

– individuālās sociālā darbinieka konsultācijas;
– citu speciālistu – ergoterapeita, logopēda, speciālā pedagoga, mūzikas pedagoga

Grupu nodarbības

ir izglītojošas un bērna attīstību veicinošas, socializāciju un sociālo komunikāciju veicinošas, īpaši populāras ir radošās- mūzikas un mākslinieciskās pašdarbības nodarbības. Četras reizes gadā tiek sagatavoti koncerti, kur piedalās visi DAC bērni. Daudzus gadus esam “Nāc līdzās” festivālu dalībnieki un laureāti.

Patstāvīgās funkcionēšanas spēju attīstīšanai ir būtiska nozīme bērnu un jauniešu attīstībā. Visiem patīk kopīga ēdiena sagatavošana, galda klāšana un ēdiena baudīšana.

Fizisku nodarbību mērķis ir attīstīt bērnu fiziskās un sadarbības spējas. Spēlējam galda tenisu, bocia un organizējam stafetes.

Piedāvājam bērniem un jauniešiem mērķtiecīgu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu,  sadarbojoties ar bibliotēku un mācoties IT prasmes.

Klienta ģimenēm piedāvājam individuālās konsultācijas- informāciju par valstī un Rīgas pilsētā pieejamiem sociālā atbalsta un veselības pakalpojumiem, kā arī Fizikālās un rehabilitācijas ārsta (FRM) lekcijas par aktuāliem, ar veselības veicināšanu saistītiem jautājumiem.

Rehabilitācijas centrā DAC klientiem ir pieejami Nacionālā veselības dienesta finansēti medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi un FRM ārsta konsultācijas.

Lēdmanes ielā 2 ir izveidota bērniem darudzīga un krāsaina vide.

Telpas ir aprīkotas ar pārvietošanās un pozicionēšanas palīglīdzekļiem, pielāgotiem krēsliem, izziņu un motorās prasmes attīstošām rotaļlietām un galda spēlēm.

Pakalpojuma piešķiršanas kārtība

– Klienta likumiskajam pārstāvim jāsagatavo un jāiesniedz Rīgas Sociālajam dienestam iesniegums klienta pakalpojuma saņemšanai;
– Rīgas Sociālais dienests sagatavo nosūtījumu sociālā rehabilitācijas pakalpojuma (turpmāk – pakalpojums) saņemšanai;

Kritēriji pakalpojuma piešķiršanai ir saskaņoti ar Rīgas pašvaldībā noteikto kārtību.

Pakalpojuma pārtraukšana

– Dienas aprūpes centrā iesniegts klienta likumiskā pārstāvja iesniegums par pakalpojuma pārtraukšanu;
– Klients mainījis dzīvesvietu ārpus Rīgas pašvaldības;
– Pakalpojuma sniedzējs sagatavojis pamatotu dokumentu par pakalpojuma pārtraukšanu klientam;
– Sasniegts pakalpojuma saņemšanas mērķis, klientam pakalpojums nav nepieciešams.

Dienas centrs strādā katru darba dienu no plkst. 8.00. līdz 16.00

Sīkāka informācija pa tel. 67553196