ESF projekts
“Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem”
Nr.9.2.2.3/20/A/012

SF projekts “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” Nr.9.2.2.3/20
/A/012

2021. gada 18. jūnijāSF projekts “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” Nr.9.2.2.3/20
/A/012

2021. gada 31. maijāSF projekts “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” Nr.9.2.2.3/20
/A/012

2021. gada 27. aprīlīESF projekts “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” Nr.9.2.2.3/20/A/012

2021. gada 16. aprīlī

Covid-19 pandēmija, ilgstošā izolāzija mājās un mazkustīgs dzīvesveids ir ietekmējis gan fiziski, gan emocionāli mūs visus.
Piektdien, 16. aprīlī plkst.17.00 aicinām Jūs pieslēgties attālinātam semināram par mērķtiecīgu fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienas dzīvē.
Fizioterapeite Krista Petrēvica ir sagatavojusi zinātniski pamatotu informāciju par aktīvu vingrojumu ietekmi uz mūsu organismu, tā fizioloģiskajiem procesiem. Tiks demonstrēti arī praktiski, mājās izpildāmi vingrojumi video formātā.ESF projekts “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” Nr.9.2.2.3/20/A/012

2021. gada 5. martā

Seminārs par ergonomikas pamatprincipiem ikdienā
(2021. gada 5. martā pl. 18.00 – 19.00)

Pilna prezentācija vecākiem tiks nosūtīta uz e-pastu.ESF projekts “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” Nr.9.2.2.3/20/A/012

2021. gada 1. februārīESF projekts “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” Nr.9.2.2.3/20/A/012

2021. gada 29. janvārī

ESF finansētais projekts “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” (Nr.9.2.2.3/20/A/012)  turpinās, sniedzot individuālus rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un jauniešiem ar funkcionēšanas traucējumiem.

Īpašu prieku bērniem sagādā komunikācija ārpus mājām, jo visi ilgojamies atgriezties ierastajā dzīves ritmā.

Tomēr, lai garantētu pilnīgu drošību bērniem un viņu ģimenēm, plānojam arī attālinātas grupu nodarbības, kuru kvalitatīvai nodrošināšanai esam iegādājušies aprīkojumu.
Pirmās attālinātās vecāku grupu nodarbības notiks jau februārī.ESF projekts “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” Nr.9.2.2.3/20/A/012

2020. gada 23. decembrī

Projekta „Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” aktivitātes decembrī turpinās.

Funkcionālie speciālisti un skolotāji strādā ar bērniem individuāli. Tomēr Ziemassvētki ir laiks, kad vēlamies būt kopā, uzsmaidīt viens otram un parādīt savas prasmes ne tikai draugiem, bet arī vecākiem un pedagogiem.

Tādēļ rehabilitācijas centra „Mēs esam līdzās” komanda 15.decembrī noorganizēja iespēju visiem projektā iesaistītajiem bērniem un vecākiem būt kopā attālināti no savām mājām.

Viens otram vēlējām labu veselību, daudz dzīvesprieka un optimisma, priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 2021. gadu.

2020. gada  15. decembrī, pl. 18.00ESF projekts “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” Nr.9.2.2.3/20/A/012

2020. gada 30. novembrī

Novembrī, neskatoties uz COVID-19 pandēmiju un ārkārtas stāvokli Latvijā, turpinās projekta aktivitātes. Tomēr šobrīd pakalpojumus bērni ar funkcionēšanas traucējumiem saņem individuāli atbilstoši viņu personalizētajam rehabilitācijas plānam.

Projekta ilgtermiņa mērķis ir veicināt bērnu socializāciju, sociālo komunikāciju, komunikāciju un neatkarību.

Domājot par to ir izveidoti bērnu individuālie nodarbību plāni, kur nozīmīga vieta ir komunikācijas attīstībai.

Komunikācija un valoda ir augstākā saskarsmes forma cilvēku sabiedrībā. Tā palīdz vislabāk aktivizēt izziņas procesus, attīstīt emocionālo sfēru, normalizēt uzvedību.

Komunikācija ir cilvēku pamatvajadzība un tiesības, to nosaka arī starptautiskie cilvēka tiesību dokumenti.

Komunikācija ir nepieciešama, lai cilvēks varētu iekļauties sabiedrībā un tās kultūrā.
Galvenie komunikācijas mērķi mūsu projektā ir:
1) socializēties un sadarboties ar citiem cilvēkiem.
2) dalīties informācijā.
3) lūgt, prasīt un izvēlēties nepieciešamo.

Tā kā projektā ir iekļāvušies dažāda vecuma bērni ar dažādām funkcionēšanas spējām, tiek izmantotas dažādas komunikāciju metodes.

Cilvēkus, kuri nevar pilnvērtīgi sazināties ar runas palīdzību, vieno nepieciešamība pēc alternatīvās (runu aizstājošas) un augmentatīvās (runu atbalstošas) komunikācijas (AAK) sistēmas kā sazināšanās pamatformas. Runu aizstājošu komunikāciju izmanto, ja cilvēks nevar sazināties runājot. Runu atbalstošu komunikāciju lieto, ja runa ir neskaidra vai nepilnīga un sniegtā informācija netiek saprasta.ESF projekts “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” Nr.9.2.2.3/20/A/012

2020. gada 26. oktobrī

Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās” turpina darbu ESF projektā “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem”.


Projektā piesaistīta rehabilitācijas speciālistu komanda – sociālais darbinieks, FRM ārsts, fizioterapeits, audiologopēds, kanisterapeits, mūzikas un mākslas pedagogs, kā arī aktivitāšu asistenti un aprūpētāja.
Aktivitātēs ir iesaistījušies 20 bērni ar funkcionēšanas traucējumiem un viņu ģimenes locekļi.
Oktobrī tika izvērtēti bērni 20 bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem un uzsākta sociālās rehabilitācijas plānu izstrāde un to realizācija, strādājot funkcionālajiem speciālistiem un pedagogiem ar bērniem individuāli un grupās.
Izmantojot projekta finansējumu, esam iegādājušiem rehabilitācijas inventāru, kā arī nepieciešamos materiālus grupu nodarbībām.
Īpaša uzmanība tiek veltīta bērnu pašaprūpes un patstāvīgās funkcionēšanas spēju attīstīšanai un uzturēšanai, citu prasmju attīstīšanai atbilstoši vecumam un funkcionēšanas līmenim.
Bērni saņem gan individuālas nodarbības, gan nodarbojas grupās, lai attīstītu bērnu sociālās komunikācijas prasmes, kas nepieciešamas dalībai izglītības iestādē un sabiedrībā.
Tikpat svarīgas ir bērnu brīvā laika aktivitātēs- neformāla komunikācija, jauni draugi un rotaļas.
Sagatavota informācija bērnu vecākiem par projektu video formātā ar mērķi sagatavoties attālinātām aktivitātēm pandēmijas apstākļos. Ar katru bērnu vecāku sociālais darbinieks ir komunicējis tiessaistē, lai iedrošinātu un apmācītu darbam ar bērnu arī attālināti.ESF projekts “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem” Nr.9.2.2.3/20/A/012

2020. gada 25. septembrī

Biedrība Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās” (BRC MEL) realizēs CFLA apstiprināto projektu “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem”, kura mērķis ir izveidot un sniegt kvalitatīvu, institucionālai aprūpei alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 20 bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem un 20 viņu likumiskajiem pārstāvjiem, veicinot iekļaušanos sabiedrībā viņu dzīvesvietā – Rīgā. 

Projekts plānots 12 mēnešu laika periodā no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam, darbs ar mērķa grupu plānots 10 mēnešus – no 2020. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 31. jūlijam. 

Projekta galvenās aktivitātes: 
• Projekta vadība, izvērtēšana un uzraudzība, starpdisciplināras pakalpojumu sniedzēju komandas izveide, kas ietver sociālo darbinieku, FRM ārstu, fizioterapeitu, ergoterapeitu, logopēdu, speciālo pedagogu, mūzikas un mākslas pedagogu, kanisterapeitu; 
• Mērķa grupas piesaiste sadarbībā ar Rīgas domes sociālo dienestu; 
• Sociālās rehabilitācijas plāna 20 bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem izstrāde (SFK BJ, PVO, 2007) un tā realizācija, strādājot funkcionālajiem speciālistiem un pedagogiem ar bērniem individuāli un grupās; 
• Vecāku atbalsta grupas nodarbības, konsultācijas un apmācības; 
• Rehabilitācijas inventāra iegāde; 
• Publicitāte.  

Projekta sasniedzamie rezultāti:
Projekta mērķtiecīgu aktivitāšu rezultātā bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem uzlabosies ikdienas aktivitāšu un skolas aktivitāšu veiktspēja. Tas tiks pierādīts, veicot atkārtotu bērnu funkcionēšanas novērtējumu, izmantojot SFK bērniem un jauniešiem. 

Mērķa grupas galvenā risināmā problēma ir funkcionēšanas traucējumi, kuru dēļ ir ierobežotas ikdienas aktivitātes visās funkcionēšanas jomās (komunikācijā, pašaprūpē, lielajā un sīkajā motorikā, mobilitātē), atkarība no vecākiem vai asistenta ikdienā, uzņēmības, sociālas pieredzes un pašapziņas trūkums, kas būtiski ietekmē dalību izglītības iestādēs un sabiedrībā vispār. 

Projekta iesnieguma sagatavošanas periodā BRC MEL ir apzinājis bērnus ar funkcionēšanas traucējumiem, kuri saņems sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus projektā, un ir izstrādājis orientējošu individuālo pakalpojumu plānu pusei apzināto bērnu ar funkcionēšanas traucējumiem.Septembra jaunumi projektā “Atbalsta pasākumi jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem”

Jaunieši kopā ar mūzikas pedagogiem sastādījuši mūzikālā priekšnesuma programmu Latvijas 100-gades svinībām Rehabilitācijas centrā “Mēs esam līdzās” 2018. gada 16. novembrī.

Plānots izgatavot arī mazus suvenīrus un zāles dekorācijas.

14. un 26. septembrī Rehabilitācijas centrā notika Tobii Dynavox programmatūru apmācība, kuru vadīja Magnus Sundelin Tobii Dynavox menedžeris Baltijā, Austrumu un Centrālajā Eiropā, SIA Arbor Medical Korporācijas pārstāvji Sigita Kalniņa un Jānis Eglītis. Lai veiksmīgāk uzsāktu AAK projektu semināros piedalījās arī projekta IT speciālisti.

Šomēnes gatavojām igauņu ēdienus, izmantojot kamu. Bija ļoti garšīgi.

Plānojam arī lietuviešu ēdienu degustāciju.


Projektā “Atbalsta pasākumi jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem” augustā

uzsāktas jauniešu aktivitātes – kopā sanākšana reizi nedēļā, lai dziedātu un mūzicētu, paši gatavotu veselīgu ēdienu, kuru receptes atrastas Internet un ģimeņu arhīvos.

Nozīmīgas ir fiziskās aktivitātes – individuālas nodarbības uz trenažieriem un komandu sacensības.

Augustā pasūtīti un iegādāti Latvijā unikāli trenažieri kurus muskuļu spēka attīstīšanai ērti var lietot arī cilvēki ratiņkrēslā.

Esam papildinājuši Alternatīvās komunikācijas kabinetu ar Tobii Dynavox programmatūrām.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu skatīt –

http://www.hur.fi/en/products-services/products/functional-trainer-pulley

https://www.tobiidynavox.com/about/about-us/how-eye-tracking-works/


Biedrība Rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās” laika posmā no 2018. gada 4. jūlija līdz 2018. gada 30. novembrim īsteno projektu „Atbalsta pasākumi jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem”

Līgums Nr. LM 2018/24-1-04/21 „Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu projekta īstenošanai” parakstīts ar Labklājības ministriju.

Īss projekta apraksts:

Jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem var būt pazeminātas fiziskās darbaspējas, komunikācijas prasmes, grūtības pašaprūpē, kas ierobežo neatkarību skolā un strādājot algotu darbu.

Grūts ir pārejas periods, kad pabeigta mācību iestāde un jāizvēlas nākošā izglītības iestāde.

Projekta mērķis ir

izveidot atbalsta centru jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī nodrošināt tā ilgtspēju.

Projekta netiešā mērķa grupas ir

sociālie darbinieki un pakalpojumu organizatori no visas Latvijas, kas piedalīsies seminārā par metodiskiem ieteikumiem cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem neatkarības veicināšanā, standartizētā funkcionālā novērtēšanā un pakalpojumu plānošanā. Jaunieši un viņu ģimenes locekļi, kuri ir galvenās jauniešu atbalsta personas saņems informāciju no NVD un VIAA.

Projekta mērķa grupa:

15 jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekta galvenie pasākumi:

– mērķa grupas iesaiste, funkcionālais novērtējums;
– rehabilitācijas aprīkojuma iegāde;
– fizioterapija, ergoterapija un mūzikas aktivitātes;
– karjeras konsultācijas sadarbībā ar NVA un VIAA;
– plānots sagatavot sociālā pakalpojuma piedāvājumu RD Labklājības departamentam;
– publicitāte.LM 2017/24-1-06/03 “Atbalsta pasākumi bērniem ar autiska spektra traucējumiem” Šobrīd tiek realizēti sekojoši projekti:

Projekta LM 2017/24-1-06/03 „Atbalsta pasākumi bērniem ar autiska spektra traucējumiem” ietvaros RC „Mēs esam līdzās” februārī no SIA „Arbor Medical Korporācija” iegādājas PCEye Mini skatiena navigatoru, kas ļauj kontrolēt datoru tikai ar acu skatienu.
PCEye Mini ir mazākais Tobii Dunavox (Zviedrija) skatiena navigators (Eye tracter). Tas aizvieto standarta datora tastatūru un peli, ļaujot kontrolēt klēpjdatoru vai neliela izmēra datoru.
Tiem, kas nevar izmantot rokas vai pirkstus, skatiena navigators ir viens no ātrākajiem, vienkāršākajiem un ergonomiskākajiem veidiem, kā darboties ar datoru. PCEye Mini ļauj sērfot internetā, sazināties ar draugiem tiešsaistē, spēlēt spēles, lietot Skype un pat veidot dokumentus. Rezultātā šī ierīce sniedz brīvību un neatkarību.


norway-grants-logo

EEZ Projekts Nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/072/023 “Agrīnās attīstības centrs bērniem ar īpašām vajadzībām”

Center_for_early_development

Partneru_loma

Projekta_rezultati

Pres_rel_3_IX


Pres_rel_5_V


_NOSLĒGUŠIES PROJEKTI:

norway-grants-logo

EEZ Projekts Nr. 2008. NVOF3.3./2-7/08  “Funkcionālās un radošās attīstības centrs bērniem ar īpašām vajadzībām”


esf_logo

ESF Projekts Nr. 1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/029 “Psiholoģiskā un funkcionālā atbalsta centrs ģimenēm ar bērniem ar kustību un attīstības traucējumiem”