Pieredze projektu realizēšanā

Projekts: “Mūsdienīgu aprūpes metožu apmācība Latvijas bērnu bāreņu aprūpes centru un internātskolu personālam”

Mērķis: uzlabot bērnu ar kustību traucējumiem aprūpi Latvijā.

Laiks: 1998.-1999. g.

Vieta: Projekts tika realizēts visā Latvijā- tika organizēti 5 apmācības semināri, 5 organizēti izbraukumi uz BBAC.

Rezultāti: Projekta noslēgumā bija pārbaudījums, kurā kursanti demonstrēja savas praktiskās iemaņas darbā ar slimniekiem. Rezultātā visi projekta dalībnieki ieguva jaunas iemaņas, kuras varēja efektīvi pielietot darbā ar bērniem ar kustību traucējumiem. Bērnu invalīdu rehabilitācijas centrā “Mēs esam līdzās” tika izveidots pirmais ergoterapijas kabinets Rīgā.

Rehabilitācijas centra loma: BRC “Mēs esam līdzās” bija vadošā loma projektā.

Finansētājs: ASV/Baltijas fonds


Projekts: “Datorapmācība invalīdiem”

Mērķis: apmācīt invalīdus darbam ar datoru.

Laiks: 2000.g.

Vieta: Rīga

Rehabilitācijas centra loma: Sieviešu invalīdu organizācijai “Aspazija” pirka pakalpojumu no Bērnu- invalīdu rehabilitācijas centra “Mēs esam līdzās”. “Mēs esam līdzās” realizēja apmācības procesu savās telpās, lietojot savu programmatūru, apmācību realizēja “Mēs esam līdzās” pasniedzēji. Rehabilitācijas centrs saņēma finansējumu daba algu un amortizācijas izmaksām.

Finansētājs: PHARE līdzekļiProjekts: “Starptautiskā konference “Cerebrālā trieka””

Mērķis: Apkopot svarīgākos sasniegumus cerebrālās triekas pētniecībā pasaulē, kā arī “Mēs esam līdzās” pētniecības darbu rezultātus.

Laiks: 2003.gads

Vieta: Rīga

Rezultāti: Konferencē piedalījās 150 dalībnieku no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas un ASV.

Rehabilitācijas centra loma: BRC „Mēs esam līdzās” bija vadošā loma projektā. Konference tika rīkota Bērnu invalīdu rehabilitācijas centra “Mēs esam līdzās” 10 gadu jubilejas gadā, kas to pilnībā organizēja un novadīja.

Finansētāji: Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīgas Ekonomikas augstskola, SIA “Platpirs”, konferences dalības maksas.


Projekts: „Atbalsta grupas izveide jauniešiem ar kustību traucējumiem”

Mērķi: Primārie mērķi ir motivēt jauniešus ar kustību traucējumiem paaugstināt ticību saviem spēkiem, pašapziņu, sniegt zināšanas un prasmes problēmu risināšanā, veicināt pieredzes apmaiņu. Sekundārie mērķi – šo jauniešu sociāla integrācija, nodarbinātības un pašaprūpes līmeņu paaugstināšana.

Laiks: 2005. gada 1. maijs- 2007. gada 30. aprīlis

Vieta: Rīga

Rezultāti:

-Izveidota tīmekļa vietne (vortāls) http://www.jakut.eriga.lv/ un regulāra informācijas aktualizācija.

-Organizēta konference “Jauniešu ar kustību traucējumiem integrācija sabiedrībā, problēmas, to risinājumi.”

-Bukleta- metodisko rekomendāciju par jauniešu ar kustību traucējumiem integrāciju sabiedrībā sagatavošana un izdošana.

-Jaunieši motivēti turpināt izglītību un meklēt darbu.

Rehabilitācijas centra loma: BRC „Mēs esam līdzās” ir projekta iesniedzējs un tā realizētājs.

Finansētāji: Eiropas Sociālais Fonds, Latvijas Valsts.Projekts: „Sociālās rehabilitācijas programma ilgstošiem bezdarbniekiem – vecākiem ar bērniem invalīdiem”

Mērķi: Ar sociālās rehabilitācijas pasākumu kopumu pilnveidot sociālās prasmes, dot zināšanas problēmu risināšanā, kuras ir par iemeslu to ilgstošam bezdarbam, sniegt prasmes, kas ir būtiskas mūsdienu zināšanu sabiedrības attīstībai, veicināt cilvēku iekļaušanos sabiedrībā un atgriešanos darba tirgū, kā arī nodrošināt pieredzes apmaiņu, paaugstināt ticību saviem spēkiem un celt pašapziņu.

Projektā piedalījās: 15 ģimenes

Laiks: 2006. gada 1. septembris- 2007. gada 30. novembris.

Vieta: Rīga

Rezultāti:

-Starptautiska konference “Atver logu! – Iespējas ilgstošiem bezdarbniekiem, vecākiem ar bērniem invalīdiem, atgriezties darba tirgū” 2007.gada 28., 29. septembrī.

-Izdots buklets “Atver logu! – Iespējas ilgstošiem bezdarbniekiem, vecākiem ar bērniem invalīdiem, iekļauties sabiedrībā”.

-Interneta vietnes izveide.

-Ilgstošiem bezdarbniekiem – vecākiem ar bērniem invalīdiem ir aktivizējusies izpratne par pašpalīdzību, atbildība par sevi. Projekta laikā 4 māmiņas sameklēja sev darbu.

-Mērķauditorija projekta gaitā atrod interesantas nodarbošanās, ceļ izglītības līmeni, piedalās reālās un virtuālās diskusijās.

-Projekta gaitā attīstījās mērķa grupas spēja strādāt komandā, plānot, izlemt, atbalstīt vienam otru un pieņemt citu grupas dalībnieku atbalstu.

Rehabilitācijas centra loma: BRC „Mēs esam līdzās” ir projekta iesniedzējs un tā realizētājs.

Finansētāji: Eiropas Sociālais Fonds, Latvijas Valsts.