29.10.2018. plkst. 14.00 rehabilitācijas centrā „Mēs esam līdzās” notika Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA)

informatīvs pasākums.

 Darba kārtība:

  1. Īsfilma “Izglītības iespējas SIVA Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā” 8 min garumā.
  2. Prezentācija par profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem personām ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti (no 15 līdz darbaspējas vecumam), t.sk.:
  • Profesionālās piemērotības noteikšanu,
  • Profesionālās kvalifikācijas iegūšanu,
  • Sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem,
  • Atbalsta pasākumiem.
  1. Diskusija, aktuālie jautājumi.
  2. Individuālas konsultācijas potenciālajiem profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmējiem.
  3. ESF “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ieskats projekta pasākumā (pēc nepieciešamības, izvērtējot mērķa grupu)

Seminārā piedalījās projekta ”Atbalsta pasākumi jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem” dalībnieki un viņu vecāki. Daudzi semināra dalībnieki pieteikušies profesionālās novērtēšanas programmai SIVA.