2020. gada 26. oktobrī.

Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās” turpina darbu ESF projektā “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem”.


Projektā piesaistīta rehabilitācijas speciālistu komanda – sociālais darbinieks, FRM ārsts, fizioterapeits, audiologopēds, kanisterapeits, mūzikas un mākslas pedagogs, kā arī aktivitāšu asistenti un aprūpētāja.
Aktivitātēs ir iesaistījušies 20 bērni ar funkcionēšanas traucējumiem un viņu ģimenes locekļi.
Oktobrī tika izvērtēti bērni 20 bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem un uzsākta sociālās rehabilitācijas plānu izstrāde un to realizācija, strādājot funkcionālajiem speciālistiem un pedagogiem ar bērniem individuāli un grupās.
Izmantojot projekta finansējumu, esam iegādājušiem rehabilitācijas inventāru, kā arī nepieciešamos materiālus grupu nodarbībām.
Īpaša uzmanība tiek veltīta bērnu pašaprūpes un patstāvīgās funkcionēšanas spēju attīstīšanai un uzturēšanai, citu prasmju attīstīšanai atbilstoši vecumam un funkcionēšanas līmenim.
Bērni saņem gan individuālas nodarbības, gan nodarbojas grupās, lai attīstītu bērnu sociālās komunikācijas prasmes, kas nepieciešamas dalībai izglītības iestādē un sabiedrībā.
Tikpat svarīgas ir bērnu brīvā laika aktivitātēs- neformāla komunikācija, jauni draugi un rotaļas.
Sagatavota informācija bērnu vecākiem par projektu video formātā ar mērķi sagatavoties attālinātām aktivitātēm pandēmijas apstākļos. Ar katru bērnu vecāku sociālais darbinieks ir komunicējis tiessaistē, lai iedrošinātu un apmācītu darbam ar bērnu arī attālināti.


2020. gada septembrī

Biedrība Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās” (BRC MEL) realizēs CFLA apstiprināto projektu “Mēs esam līdzās bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem”, kura mērķis ir izveidot un sniegt kvalitatīvu, institucionālai aprūpei alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 20 bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem un 20 viņu likumiskajiem pārstāvjiem, veicinot iekļaušanos sabiedrībā viņu dzīvesvietā – Rīgā. 

Projekts plānots 12 mēnešu laika periodā no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam, darbs ar mērķa grupu plānots 10 mēnešus – no 2020. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 31. jūlijam. 

Projekta galvenās aktivitātes: 
• Projekta vadība, izvērtēšana un uzraudzība, starpdisciplināras pakalpojumu sniedzēju komandas izveide, kas ietver sociālo darbinieku, FRM ārstu, fizioterapeitu, ergoterapeitu, logopēdu, speciālo pedagogu, mūzikas un mākslas pedagogu, kanisterapeitu; 
• Mērķa grupas piesaiste sadarbībā ar Rīgas domes sociālo dienestu; 
• Sociālās rehabilitācijas plāna 20 bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem izstrāde (SFK BJ, PVO, 2007) un tā realizācija, strādājot funkcionālajiem speciālistiem un pedagogiem ar bērniem individuāli un grupās; 
• Vecāku atbalsta grupas nodarbības, konsultācijas un apmācības; 
• Rehabilitācijas inventāra iegāde; 
• Publicitāte.  

Projekta sasniedzamie rezultāti:
Projekta mērķtiecīgu aktivitāšu rezultātā bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem uzlabosies ikdienas aktivitāšu un skolas aktivitāšu veiktspēja. Tas tiks pierādīts, veicot atkārtotu bērnu funkcionēšanas novērtējumu, izmantojot SFK bērniem un jauniešiem. 

Mērķa grupas galvenā risināmā problēma ir funkcionēšanas traucējumi, kuru dēļ ir ierobežotas ikdienas aktivitātes visās funkcionēšanas jomās (komunikācijā, pašaprūpē, lielajā un sīkajā motorikā, mobilitātē), atkarība no vecākiem vai asistenta ikdienā, uzņēmības, sociālas pieredzes un pašapziņas trūkums, kas būtiski ietekmē dalību izglītības iestādēs un sabiedrībā vispār. 

Projekta iesnieguma sagatavošanas periodā BRC MEL ir apzinājis bērnus ar funkcionēšanas traucējumiem, kuri saņems sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus projektā, un ir izstrādājis orientējošu individuālo pakalpojumu plānu pusei apzināto bērnu ar funkcionēšanas traucējumiem.